نتایج یک نظر سنجی

در پی دعوت عمومی از کارکنان شرکت فراسوی شرق که به همراه اعضای خانواده آنان صورت گرفت، پیرامون موضوعات رفاهی نظرسنجی شد.